Disclaimer

Disclaimer PRIVACY STATEMENT

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit Privacy statement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis. 1. Privacy statement: het onderhavige Privacy statement van Progress HR. 2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is. 3. Verantwoordelijke: Progress HR 4. Progress HR: NAAM. Progress HR is gevestigd en kantoorhoudende te 2980 ZOERSEL – Antwerpsedreef 116. 5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Progress HR verstrekt. Dit kan onder meer een (potentiële) Werknemer van Progress HR zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door Progress HR te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van Progress HR werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van Progress HR. 6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van Progress HR, zulks met het doel werkzaam te zijn bij of ten behoeve van Opdrachtgevers van Progress HR. 7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij Progress HR heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk, c.q. opdrachten (al dan niet in loondienst van Progress HR). 8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft opgegeven voor een door Progress HR(mede) georganiseerde Opleiding. 9. Opleiding: een door Progress HR of in opdracht van Progress HR verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus. 10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Progress HR een opdracht verstrekt dan wel met Progress HR een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords. 11. Bewerker: bedrijven en/of personen die door Progress HR zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken; 12. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens. 13. Bedrijfsmagazine: het door of in opdracht van Progress HR al dan niet digitaal uitgegeven magazine. 14. Website: de door Progress HR geëxploiteerde website(s) waaronder www.NAAM.be inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s). Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van Progress HR waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Progress HR toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account. 15. Community Network: het op de Website(s) van Progress HR afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Progress HR toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. CBPL: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacy statement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan Progress HR verstrekt. 2. Progress HR hecht het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan Progress HR verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens. 3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer zal een aangifte gedaan worden uit naam van Progress HR. Deze aangifte is alsdan te raadplegen in het openbaar register dat toegankelijk is op de website van het CBPL: http://www.privacycommission.be.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Progress HR dient Betrokkene de voor de werkzaamheden/diensten van UNIQUE benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 4 Doeleinden gebruik

 1. De door Betrokkene aan Progress HR verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel: a. de inschrijving van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren; b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren; c. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van Progress HR; d. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van Progress HR; e. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en (ter zake) een personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren; f. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden; g. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen; h. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door Progress HR aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten; i. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt); j. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van Progress HR; k. Betrokkene bij Opdrachtgevers en/of relaties van Progress HR werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren; l. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Progress HR; m. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van Progress HR van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door Progress HR georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.); n. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website; o. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van Progress HR, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik; p. deze te verstrekken aan Bewerkers die door Progress HR zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken; q. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren; r. het Profiel en/of curriculum vitae van Betrokkene, nadat Betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de Website van Progress HR te plaatsen; s. Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt); t. Betrokkene periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt); u. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door Progress HR zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine; v. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven; w. deze met toestemming van de Betrokkene te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers en/of relaties van Progress HR x. deze te verstrekken aan de aan Progress HR gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Progress HR, indien en voor zover Betrokkene hiertoe toestemming heeft gegeven, inhoudende dat de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen. 2. Door zich bij Progress HR in te schrijven verleent Betrokkene Progress HR het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Betrokkene en Progress HR. 3. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van Progress HR, waaronder de producten en diensten van door Progress HR zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@progress-hr.be 4. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door Progress HR om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door Progress HR aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar ….. met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. 5. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door Progress HR om Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@progress-hr.be met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. Progress HR verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover: a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven; b. Progress HR daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht; c. dit naar het oordeel van Progress HR noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen; d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens. 2. Wanneer de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van Progress HR aan een Bewerker worden verstrekt, dan krijgt deze Bewerker enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door Progress HR opgedragen taken uit te voeren. Progress HR verplicht de door haar ingeschakelde Bewerker de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Progress HR de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 6 Verwerken van gevoelige Persoonsgegevens

 1. Progress HR verwerkt uitsluitend gevoelige Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden 1. Progress HR spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Progress HR, die namens Progress HR toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. 2. Ondanks de door Progress HR genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Progress HR kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 3. Progress HR aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens is Progress HR niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Progress HR voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten. 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar. 3. De aansprakelijkheid van Progress HR zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Inzagerecht

 1. Betrokkene kan Progress HR op elk gewenst moment via mail naar info@progress-hr.be. dan wel per brief (Progress HR, Antwerpsedreef 116, 2980 Zoersel ) verzoeken aan te geven welke gegevens Progress HR van hem verwerkt. 2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment Progress HR via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. 3. Progress HR zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren.

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Progress HR zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Progress HR kenbaar maken via

info@progress –hr.be , dan wel door een brief te sturen naar Progress HR, Antwerpsedreef 116, 2980 Zoersel.

 

Artikel 11 Aanpassen Privacystatement

 1. Progress HR heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Privacystatement zal op deze website kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van Progress HR. 2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Progress HR zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht.
 2. AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van Progress HR.

Artikel 12 Website

 1. Progress HR is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.progress-hr.be 2. De Website van Progress HR is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s). 3. Elke Betrokkene kan de Website van Progress HR bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Progress HR door te geven.

Artikel 13 Verwijzingen en links

De Website van Progress HR bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Progress HR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Progress HR raadt Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 14 Gebruik logbestanden

 1. De Website van Progress HR verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van UNIQUE, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Progress HR te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 15 Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. 1. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Aan de hand van cookies kunt u in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor uw internetprovider. 2. Waarvoor worden cookies gebruikt? Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden meer bepaald gebruikt om:

 • eerder ingevoerde tekst te onthouden zoals uw gebruikersnaam of bepaalde gegevens die u op een formulier heeft ingevuld
 • bepaalde voorkeursinstellingen te onthouden zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt
 • uw surfgedrag te registreren met Google Analytics
 • Als u er niet mee akkoord gaat dat deze website cookies op uw toestel plaatst, dan dient u ofwel de instellingen van uw browser aan te passen, ofwel de website te verlaten. 2. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.